THE RURAL HOMECOMING 2 FINAL+FILE SAVE-NỘI DUNG GAME ĐA DẠNG HƠNLink của file SAVE mình để ở đây: https://drive.google.com/drive/folders/1lhFHJk3OVSWiLU7tPc_N6zZd009Rj81J?usp=sharing
Để add file save, các bạn vào ổ C/User/Thư mục chủ/AppData/LowcalLow/NTR Man/RuralHomecoming/NaninovelData/Saves

9 thoughts on “THE RURAL HOMECOMING 2 FINAL+FILE SAVE-NỘI DUNG GAME ĐA DẠNG HƠN”

Leave a Comment